Değerli Meslektaşlarımız;

TOBB SAİK Yönetimi göreve geldiği günden bu güne kadarki faaliyetlerini düzenlemiş olduğu Faaliyet Raporunda derlemiş olup, tüm acentelere e-mail aracılığıyla gönderimini sağlamıştır.

İlgili rapor aşağıda bulunmaktadır.

Bilginize sunuyor ve göreve geldiğinden bu yana biz Acenteler adına aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren İcra Komitemize Ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.
Acentelerin Sesi Ekibi

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği üzere, 2018 yılında yapılan seçimler neticesinde, 20.09.2018 tarihinde ilk toplantımızı yaparak göreve başladık.

Göreve başladığımız 2018 yılında,  tüzel kişi sigorta acenteleri ve acente şubelerinde, müdür/şube müdürünün yanı sıra ayrıca en az bir teknik personel bulundurma yükümlülüğünü  kaldırarak, istihdam yükünü azalttık ve gerçek kişi acente ile tüzel kişi acente arasındaki uygulama birliğini sağladık.

Acentelerin kendi illerinde açacakları en fazla 3 şube için, ilave şart aranılmaması, acenteler arası iş paylaşımında KDV mükellefiyeti doğmamasını teminen, kamu nezdinde girişimlerde bulunduk.

 

2019 yılında,

İl Delegelerimizin katılımıyla Sigorta Acenteleri Kurultayımızı gerçekleştirdik.  Kurultay sürecinde, Anıtkabir ziyaretinde bulunduk. Yine 2019 yılında, Carglass, Fibabank ve Yapı Kredi Bankası ile çeşitli iş birliği projeleri planlayarak, meslektaşlarımızın biz acentelere özel kampanyalardan yararlanmasını sağladık. Yetkisiz sigorta aracılığının engellenmesi, acente ile broker arasında özellikli teminatlar haricinde iş paylaşımı yapılmaması hususlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduk, söz konusu iş ve işlemlerin engellenmesini sağladık.

 

2020 yılında ise,

 • Elazığ ve İzmir depremlerinden etkilenen meslektaşlarımıza ve depremzedelere destek olduk. Yaşanan sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yaptık.
 • Meslektaşlarımıza yönelik, devlet destekli alacak sigortası ve devlet destekli tarım sigortalarına ilişkin elektronik ortamda bilgilendirme seminerleri düzenledik.
 • Meslektaşlarımızız, COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yaptık. Bu kapsamda, statik IP adresi kullanım zorunluluğunun geçici olarak kaldırılması, COVID-19’un özel sağlık sigortası teminat kapsamına alınması, sigorta şirketlerinin acentelere yönelik destek paketi açıklaması gibi uygulamalara vesile olduk.
 • 20 Mayıs 2020 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ile video konferans görüşmesi gerçekleştirilerek sigorta acenteleri ve sigortacılık sektörüne yönelik taleplerimizi ilettik.
 • Resmi Gazetenin 09 Mayıs 2020 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e ilişkin görüş ve taleplerimizi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sn. Bülent Aksu başkanlığında 11.06.2020 tarihinde yapılan toplantıda dile getirdik.
 • Sigorta acentelerinin tanıtımına yönelik çeşitli afişler hazırlatarak, Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odalarımız kanalıyla dağıtımını yaptık. Ayrıca, televizyon ve dijital mecralarda mesleğimizin tanıtımına yönelik reklam filmleri yayınlattık.
 • Sigortacılık ve acentelik mesleğine ilişkin, Oda ve Borsalarımızdan, mesleki sivil toplum kuruluşlarından ve siz değerli meslektaşlarımızdan gelen görüş ve talepleri değerlendirdik, gerekli görülen hususlarda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunduk.
 • 2020 faaliyet yılı içerisinde; 13 adet İcra Komitesi Toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda toplamda 513 adet konuyu karara bağladık. Söz konusu kararlar ile, 132 Sigorta Acentesi hakkında disiplin soruşturması açtık. Açılan disiplin soruşturmaları sonrasında 1 acentenin “MESLEKTEN SÜRESİZ MEN”, 24 acentenin “MESLEKTEN MEN”, 9 acentenin “KINAMA” ve 48 acentenin “UYARMA” cezası ile tecziyesine karar verdik. Ayrıca, ilgili mevzuatı ihlal ettiği tespit edilen toplam 38 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

İcra Komitesinin 19.02.2020 tarihli toplantısında,

 • “Sigorta acentelerinin mali yapılarının güçlendirilerek, ülkemiz sigorta sektörünün geliştirilmesi ve sektörel istihdamın artırılmasını teminen, sigorta sözleşmelerinin başka bir mal veya hizmetin satışında promosyon ya da indirim unsuru olarak kullanılmaması, poliçe primleri üzerinden risturn ve iskonto uygulamalarının yasaklanması hususunda düzenleme yapılmasının, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında taban komisyon oranlarının artırılmasının ve devir zeyli uygulamasının yeninden yürürlüğe konulmasının uygun olacağı” değerlendirmesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne iletilmesine,
 • “Zorunlu deprem sigortası poliçe yenilemelerinde daha önceki poliçede yer alan brüt yüzölçümü değerinden daha az bir değer bilgisi beyan edilmesi durumunda, yüzölçümü bilgisini teyit eden resmi kurumdan alınacak belge ibrazının zorunlu tutulmasının uygun olacağı” değerlendirmesinin Doğal Afet Sigortaları Kurumuna iletilmesine,
 • “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe, Türk Ticaret Kanununun 1423 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde, “Bilgilendirme formunun verilmediği hallerde, sigorta ettiren sözleşmenin yapılmasına ondört gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış olur” hükmünün eklenmesinin uygun olacağı” değerlendirmesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne iletilmesine,
 • “Sigortalı mağduriyetlerinin engellenmesi ve usulsüz şekilde sürprimden kurtulma uygulamalarının sona erdirilmesini teminen, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında yeni alınan araç için, araç sahibinin geçmiş poliçelerine göre uygulanan indirim ve sürprimin, sadece aynı tipteki araçlar için uygulanmasının uygun olacağı” değerlendirmesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne iletilmesine,

karar verdik.

İcra Komitesinin 28.04.2020 tarihli toplantısında,

 • “Yeni alınan araç için, araç sahibine ait son 10 yıl içerisindeki en avantajlı referansın kullanılmasının uygun olacağı” değerlendirmesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmesine,
 • Faaliyette bulunulacak yerleşim yerinin kapasitesine göre yeni acente/şube kuruluşuna izin verilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmasına,

karar verdik.

İcra Komitesinin 10.06.2020 tarihli toplantısında,

 • “Sigorta acentesinin, kendi aracılık ettiği sigorta poliçelerine ilişkin hasar verilerini, (kusur durumu dahil) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemi üzerinden görüntüleyebilmesinin uygun olacağı” değerlendirmesinin adı geçen Merkeze iletilmesine,
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında “Doğrudan Tazmin Sistemi”ne (DTS) ivedilikle geçilmesini teminen SEDDK nezdinde yazılı girişim yapılmasına,
 • “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçe iptallerinde;
  • 0-3 ay yürürlükte kalan poliçeler için 30,-TL’den az olmamak üzere, toplam aracı komisyonunun %25’ine
  • 3 ile 6 ay arası yürürlükte kalan poliçeler için 30,-TL’den az olmamak üzere, toplam aracı komisyonunun %50’sine
  • 6 aydan daha uzun süre yürürlükte kalan poliçeler içinse, toplam aracı komisyonunun %100’üne

hak kazanılmasına yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı” değerlendirmesinin SEDDK’ya iletilmesine,

karar verdik.

İcra Komitesinin 20.08.2020 tarihli toplantısında,

Sigorta Acentelerinin durum değişikliklerindeki sicil tescillerinin harçlardan muaf tutulmasını teminen Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmasına karar verdik.

İcra Komitesinin 30.10.2020 tarihli toplantısında,

 • “5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “İyiniyet” başlıklı 32 nci maddesine altıncı fıkrası olarak, “Sigorta şirketleri ve sigorta aracılığı hizmeti yapan gerçek ve tüzel kişiler, tanzim edilecek sözleşme, tecditname, zeyilname ve sair işlemler dolayısıyla sigortalılara veya sigorta emrini verenlere tarifeleri dışında doğrudan doğruya veya dolaylı olarak her ne şekilde olursa olsun risturn ve iskonto yapamayacakları gibi, bu nitelikte telakki edilecek terk, tenzil ve ödemelerde bulunamazlar ve bu gibi menfaatler sağlayamazlar. Sigorta sözleşmeleri başka bir mal veya hizmetin satışında promosyon ya da indirim unsuru olarak kullanılamaz.” hükmünün eklenmesi ve anılan Kanunun İdari Para Cezalarını düzenleyen 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendinin, “32 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca alınan tedbirlere ve beşinci ile altıncı fıkrası hükümlerine aykırı davranılması halinde yirmibin Türk Lirası,” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı” değerlendirmesinin SEDDK’ya iletilmesine,
 • “Gerçek kişi sigorta acentesinin vefatı halinde gerekli devir/kapanış işlemleri tamamlanıncaya kadar, en az 1 teknik personel istihdam edilmesi şartıyla en fazla 6 ay süre ile faaliyetine izin verilmesi hususunda düzenleme yapılmasının uygun olacağı” değerlendirmesinin SEDDK’ya iletilmesine,

karar verdik.

İcra Komitesi olarak, içinde bulunduğumuz 2021 yılında da faaliyetlerimizi özveri ile gerçekleştiriyor, mesleğimizin kurumsallaşması, sektördeki haksız rekabet ve uygulamaların engellenmesi, meslektaşlarımızın haklarının korunması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ayrıca çalışma dönemimiz içerisinde;

Sigorta brokerlerinin kayıt dışı şube açılışlarının engellenmesi, broker ofis tabelalarında ve tanıtım materyallerinde sigorta şirketlerinin unvan ve logolarının kullanılmaması, ayrıca brokerlerin bireysel sigorta ürünleri pazarında yer almaması hususlarında yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunduk,

Yetkisiz sigorta aracılığı yapan kişiler ile bu kişilerin poliçe düzenlemesine/satmasına imkan tanıyan acente ve brokerler hakkında ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunduk,

Finans kuruluşlarının haksız rekabeti ve haksız uygulamaları ile mücadele ettik, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunduk,

Trafik sigortasında acente komisyon oranının artışı için girişimlerde bulunduk, havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerinde taban komisyon oranının artışını sağladık

Zorunlu deprem sigortası komisyon oranlarının artışı ve DASK’ın doğrudan poliçe satışı yapmaması hususlarında çalışmalar yaptık,

Doğrudan tazmin ve dijital poliçeye geçiş konularında çalışmalar yaptık, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunduk,

Şube şeklinde örgütlenen acentelerin, kayıt dışı şube faaliyetlerinin engellenmesi, şube müdür ve personel bilgilerinin doğru ve güncel bir şekilde takip edilmesine yönelik çalışmalar yaptık,

Acente ofislerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamından çıkartılması için TBMM başta olmak üzere ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunduk,

Acentelere yönelik kapsamlı bir eğitim programı hazırladık, çeşitli bilgilendirme toplantı ve seminerleri gerçekleştirdik.

Acentelik mesleğimizin kurumsallaşması, haklarımızın korunması ve gelirlerimizin artırılmasına yönelik yukarıda belirtilen ve belirtme imkanı bulamadığımız pek çok çalışmayı gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu vesile ile siz değerli meslektaşlarımızın görüş ve önerileri beklediğimizi, meslektaşlarımızdan gelen tüm talep ve önerilere özel önem verdiğimizi vurgulamak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi