Değerli Meslektaşlarımız,

TOBB SAİK Yönetimi 33. Aylık olağan toplantısını COVID 19 önlemleri çerçevesinde 24 Mayıs 2021 tarihinde Video konferans yöntemi ile gerçekleştirmiştir.

Toplantıda görüşülen konulara dair kısa bilgilendirmeleri aşağıda sizlerle de paylaşıyor, SAİK Yönetimine mesleğimiz ve biz Acenteler adına yaptığı özverili çalışmaları için ekibimiz adına teşekkür ediyoruz.

1. 2021/1 sayılı Genelge ile 2021/2 sayılı Sektör Duyurusu hakkında, SAİK’in; “5684 sayılı Sigortacılık Kanunundaki sigorta acentesi tanımında belirtilen tazminatın ödenmesinde yardımcı olunması görevinin ifa edilebilmesi ve sigortacı ile sigortalı arasında iletişimi güçlendirerek sigorta penetrasyonunun kalıcı ve sürekli şekilde artışının sağlanabilmesini teminen, sigorta acentesine kendi müşterisinin hasarlarına ilişkin takip yetkisi verilmesinin uygun olacağı” değerlendirmesi SEDDK’ya iletilmiş olup, “Genelgenin 5 inci maddesinde sayılan kişiler yerine geçmeksizin, sigorta alacağının takibi işlemlerinin yürütülmesinde anılan kişilere “yardımcı” olabileceği cevabı kurumdan alınmıştır.

2. İnşaat All Risk poliçelerinin zorunlu hale getirilmesi ve Acentelerin Belediye çalışma ruhsatından muaf olma konusunda SAİK tarafından ilgili makamlara yapılan girişim neticesinde, görüş gelmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Mevzuat kapsamında ibraz edilmesi halinde bina tamamlama sigortasının ilgili belediyelerce kabul edilmesi konusun da SAİK tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvuru neticesinde; “Hazine ve Maliye Bakanlığınca Genel Şartları yeniden belirlenmediği için, bu aşamada 6306 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde yürütülecek projeler için bina tamamlama sigortasının teminat olarak kabul edilemeyeceği” bildirilmekte olup bu konunun ilgili kanun değişikliği için SAİK tarafından SEDDK’ya başvuru yapılmıştır.
3.Kredi kartı usulsüzlükleri nedeniyle mağduriyet yaşayan çok sayıda meslektaşımız yaşadıkları mağduriyetleri İcra Komitemize bildirmiştir. Bu kapsamda, ilgili merciler nezdinde yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12.03.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Genelge ile trafik sigortası poliçe priminin üçüncü kişinin kredi kartından rızası olmaksızın tahsil edilmesi ve üçüncü şahsın müracaatı üzerine söz konusu primin ilgili sigorta şirketi tarafından kart sahibine iade edilmesi durumunda, söz konusu trafik poliçesinin iptaline imkan sağlayan düzenleme yapılmıştır.

Diğer yandan, bazı sigorta şirketlerinin söz konusu poliçelerin iptal işlemini gerçekleştirmediği şikayetleri gelmektedir.
Bu kapsamda, konuya ilişkin gerekli incelemenin İcra Komitemizce yapılabilmesini teminen, söz konusu Genelge hükmüne aykırı olarak iptal işlemi yapmayan sigorta şirketlerine ilişkin olay bazında somut somut bilgi ve belgelerin (sigorta şirketine iletilen talep e-posta metni, şirketin cevabi yazısı vb.) sigortacilik@tobb.org.tr adresine gönderilmesi gerekliliği acentelere duyurulmuştur.

4.Türkiye’deki tüm Acentelere ZOOM üzerinden KVKK ile ilgili eğitim verilmesi konusunda Nisan ayında alınan karar neticesinde gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

5.Acentelerimizin KVKK nedeni ile kendi müşteri bilgisi için sigorta şirketlerinden bilgi edinilemeyen konularla ilgili, SAİK tarafından bakanlık ve kurum nezdinde çalışmalara devam edilmektedir.

6.SBM ile yapılan bilgi güvenliği eğitiminin video kaydının tüm acentelerin izleyebilmesi konusundaki karar ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

7.Vefat eden sigortalılara ait trafik poliçelerinin varislere geçerken sıfır araç tesciline tabiymiş gibi indirimsiz poliçe yapılması konusundaki acentelerden gelen şikayete istinaden SBM ile yapılan görüşmelerle sorun çözümlenmiş olup,

Konuya ilişkin olarak gecikme sürprimli düzenlenen poliçelerin ruhsat işlemlerinin de aynı gün tamamlanması durumunda, otorizasyona gerek olmaksızın ,sigorta şirketleri tarafından yapılacak bir zeyil ile gecikme sürpriminin iade edilmesi sağlanmakta olduğu; ancak SBM nezdinde yer alan iş kuralı dolayısıyla ,zeylin aynı gün içinde yapılamaması durumunda sigorta şirketinin SBM’den otorizasyon talebinde bulunması gerektiği bilgisi edinilmiştir.
Bu çerçevede ,SBM nezdinde bu konuda otorizasyon hatası alan şirketlerin SBM’den otorizasyon talebinde bulunmaları durumunda manuel kontrol ile otorizasyon verilmesinin sağlanacaktır.

8.Mayıs ayında çıkarılan ve ardından görüşe sunulan yeni yönetmelik taslağına dair çalışmaya devam edilmiştir.

9.Sigortacılık Haftası planlaması yapılmıştır.

10.Mayıs sonunda süresi dolacak olan Statik ip uygulama kuralı hakkında istişareler yapılmış olup, mayıs sonuna kadar acentelere bilgilendirme yapılacaktır.

11. Yapılan şikayet ve suç duyuruları sonrası hazırlanan raporlar doğrultusunda 3 Acenteye Kınama, 4 Acenteye Uyarı, ve 2 Acenteye İkaz Cezalarının verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da bir dosya iletilerek suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,
Acentelerin Sesi Ekibi