Değerli Meslektaşlar

Bilindiği üzere, yürürlüğe gireceğinin duyurusu yapılmış olduğu halde pandemiye denk geldiği için ertelenen birçok mevzuat hükmü bulunmakta.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda da pandemiye takılıp, hayata geçemeyen birtakım düzenlemeler bulunuyor. İşveren olarak biz Sigorta Acentelerini de yakından ilgilendiren 6331 sayılı Kanun gerektirdiklerinden olan “50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerleri ile kamu iş yerlerinde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu” maddesidir. Daha önce 2014, 2016, 2017 ve son olarak da 1 Temmuz 2020’de yürürlük kazanacağı ifade edilmiş olduğu halde, 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN – MADDE 10 da “20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.” belirtilmiştir.  Buna göre 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü 2024 yılına ertelenmiştir.

Ancak bu ertelemelerden, işverenlerin veya işveren vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda herhangi bir tedbir ya da sorumluluk almama serbestisi içerisinde olacakları anlaşılmamalıdır. Burada ertelenen hususa rağmen, birtakım yasal zorunlulukların yapılmaması halinde Kanun koyucu tarafından uygulanacak idari tedbirler olduğunun altını çizmekte fayda var. Yani erteleme olsa da olmasa da işveren niteliği taşıyan bir işletme sahibinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alması gereken tedbirler ve diğer yasal zorunluluklar devam ediyor.

Diğer taraftan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Hak ve Yükümlülükler kısmında İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri başlığı altında bulunan;

“MADDE 5 –(1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.” İfadesi yer almaktadır.

 

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilmesi için gerekli nitelikleri haiz olmalarını sağlamak amacıyla Anadolu Üniversitesi ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Anadolu Üniversitesi ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir.

Başvuru işlemleri 06.10.2021 – 29.10.2021 tarihleri arasında online olarak Anadolu Üniversitesi E-Sertifika Programları linki üzerinden yapılabilmektedir. Yaşadığınız ildeki AÖF bürolarından başvuru işlemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Kayıt bedeli 250 TL’dir.

Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ” Yönetmeliğe dayanmaktadır. Söz konusu Yönetmelikle; elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.