Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kurulun görev ve yetkileri:

  • Sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin görev ve yetkileri kapsamında bulunan konularda düzenlemeler yapmak ve kararlar almak.
  • Kurumun stratejik planı, performans ölçütlerini amaç ve hedeflerini, hizmet kalite strandartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevlerini belirlemek.
  • Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
  • Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak.
  • Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerilerini görüşüp karara bağlamak.
  • Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak

Kararname ile Sigortacılık Genel Müdürü ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı kadroları kaldırıldı, SDDK’ya toplam Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 9 Daire Başkanı, 20 Grup Başkanı’ndan oluşan toplam 357 kişiden oluşacak kadro tahsis edildi.

Kararnamenin tamamına ulaşmak ilişkin lütfen burayı tıklayınız.